AUTENTICKÝ PROJEV A RÉTORIKA JAKO OSOBNÍ CHARISMA II


"Přirozená autorita - mocná síla, která zcela lehce, plně, pravdivě a bez příkras vyjadřuje náš potenciál a mohutně oslovuje a inspiruje druhé."

Smyslem tohoto dvoudenního tréninku je prakticky navázat na kurz Autentický projev a rétorika jako osobní charisma I. Hlavním záměrem je ještě více rozšířit a prohloubit dovednosti práce s dechem, hlasem, mluveným projevem k větší stabilitě a přesvědčivosti projevu, k spontaneitě a autenticitě v komunikaci a prezentaci.

Důraz je kladen nejen na soulad verbálního a neverbálního vyjadřování, ale také na práci s emocemi, na jejich zásadní význam v působení na druhé a v neposlední řadě na sebeuvědomění našeho projevu ve vztahu k tématům přirozené autority, osobní síly a charismatu.

Cíle

 • Stabilita a přesvědčivost v komunikaci a prezentaci
 • Posílení sebejistoty a spontaneity
 • Podpora schopnosti být jasný ve svém záměru a v jeho vyjádření
 • Sebeuvědomění v působení na druhé
 • Emoční inteligence v projevu

OBSAH

 • Dech jako nosič verbální a neverbální komunikace
 • Sebeuvědomění – Sebevyjádření – Seberealizace
 • Aktivní slovní zásoba a plynulost mluveného projevu
 • Barevná a bohatá rétorika
 • Poutavá a spontánní prezentace
 • Emoce v hlase, emoce v těle
 • Podprahová komunikace, osobní síla a přirozený vliv na druhé
 • Autenticita, spontaneita a charisma
 • Přirozená autorita

METODY, TECHNIKY

Dechová, hlasová a rétorická cvičení, vlastní prezentace a zpětná vazba, práce s texty, skupinová cvičení, práce s emocemi a jejich vyjadřování, interaktivní rozbor verbální a neverbální komunikace, dotazování k uvědomění komunikačních bariér, vnitřních postojů a vnitřního potenciálu, motivační cvičení k posílení autenticity a spontaneity, diskuse, individuální konzultace.

 

 

 

 

 

Rozsah

2 dny pro 10 osob